flaga 11-2021

Nowy Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego - „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie działań o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym.

Realizowane działania powinny zapraszać społeczności lokalne do celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” przewiduje dofinansowanie działań kwotami od 10 tyś. do 80 tyś. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł. Wnioski można składać do 4 listopada 2022 r.

Program dotacyjny skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. W ocenie wniosków preferowane będą działania, których organizator współpracuje z jedną z instytucji: archiwa państwowe, przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą czy Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizatorzy wydarzeń takich jak wystawy wraz z katalogami, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia, projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu (warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników. Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

 

Szczegóły programu dostępne są na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje

 

W 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie.