3 MILIONY ZŁOTYCH W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO „NIEPODLEGŁA” – PRZYZNANE!

26 września 2017 roku Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki pierwszego naboru w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. W sumie przyznano 3 miliony złotych na 109 projektów w całej Polsce.

Są to zarówno duże przedsięwzięcia, jak i niewielkie wydarzenia związane tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości. Projekty mają głównie charakter lokalny i regionalny. 

W naborze na projekty do realizacji w 2017 roku Biuro otrzymało 672 wnioski. O dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” mogły starać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosiła 50 000 zł (minimalna 5 000 zł), średnia kwota dofinansowania wyniosła blisko 27 523 zł.

wykres liczba projektów a kwota dofinansowania na województwo

liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania i środki przeznaczone na ich realizację

Ze 109 projektów, które mogą zostać dofinansowane, aż 52 zgłosiły samorządowe instytucje kultury.

projekty w podziale na rodzaj instytucji

projekty w podziale na rodzaj instytucji

Szczegółowa lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” dostępna jest na stronie www.niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla.

mapa - wnioski złożone, a zakwalifikowane

wnioski złożone a zakwalifikowane do dofinansowania – podział według województw

Najwięcej środków trafi do wnioskodawców z województw: mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. W tych regionach odbędzie się też największa liczba projektów dofinansowanych z programu „Niepodległa”. Są to zadania o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjno-animacyjnym, w jednej ze wskazanych w regulaminie form: festiwal, koncert, happening, spektakl, wystawa, konkurs, przegląd, konferencja, tworzenie ścieżek edukacyjnych, gier (fabularnych, terenowych, planszowych), wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych. Projekty mogą mieć również charakter interdyscyplinarny i łączyć w sobie poszczególne działania wskazane wyżej.

mapa - skala środków przyznanych na dofinansowania dla projektów każdego z województw

skala środków przyznanych na dofinansowania dla projektów każdego z województw

 

Biuro Programu „Niepodległa” przekaże dotację na realizację zwycięskich projektów po podpisaniu umów z beneficjentami. Organizatorzy projektów finansowanych w ramach programu są zobowiązani do stosowania oficjalnego logo obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Równocześnie upłynął termin składania wniosków w naborze na Operatorów programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – realizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa”. Pierwszy etap skierowany był do samorządowych instytucji kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu. W II etapie zostaną rozdzielone dotacje przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji (wymienionych w regulaminie), które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami. Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska.

Celem programów dotacyjnych realizowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości.

Kolejne nabory do programu dotacyjnego „Niepodległa” powtarzane będą corocznie – najbliższy jesienią 2017 roku.

Biuro Programu „Niepodległa” odpowiedzialne jest za obsługę Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 oraz nadzór nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków we wspólne świętowanie.

Głównym celem Programu  Wieloletniego jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.

 

Więcej informacji o programie na www.niepodlegla.gov.pltwitter.com/niepodlegla i www.facebook.com/niepodlegla1918

Kontakt dla mediów

Kamil Wnuk
Rzecznik Prasowy Biura Programu „Niepodległa”

kwnuk@niepodlegla.gov.pl
+48 22 18 22 610
+48 797 143 508

Załączniki